โรงพยาบาลป่าพะยอม รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายคาบ) 3 อัตรา

ผู้มีความประสงค์จะสมัครต้องขอใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลป่าพะยอม ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ