โรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวและลูกจ้างจ้างเหมาบริการ 4 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมหลักฐานได้ ตั้งแต่วันที่ 22 สิงหาคม 2565 ถึงวันที่ 15 กันยายน 2565 (เวลา 16.30 น.) ณ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในวันและเวลาราชการ หรือส่งใบสมัครทาง Email : ptkdh11357@gmail.com