กองโรคติดต่อทั่วไป รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 28 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัคร ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ กลุ่มบริหารทั่วไป กองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 14 กันยายน 2565 ในวันและเวลาราชการ