โรงพยาบาลรัตภูมิ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 5 อัตรา

วันรับสมัครและสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกฯ ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ที่กลุ่มงานบริหารทั่วไป ชั้น 2 โรงพยาบาลรัตภูมิ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 15 กันยายน 2565 (ในวันและเวลาราชการ) ภาคเช้า เวลา 09.00 – 12.00 น. / ภาคบ่าย เวลา 13.00 – 16.00 น. *** กรุณาแต่งกายสุภาพ