สำนักงาน กศน.จังหวัดสุราษฎร์ธานี รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา

การรับสมัคร
1 กรณีสมัครด้วยตนเอง
ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สามารถดาวน์โหลดเอกสารการสมัครพร้อมรายละเอียดได้ที่ http://surat.nfe.go.th และยื่นใบสมัคร และหลักฐานต่าง ๆ ด้วยตนเอง ณ สำนักงาน กศน. จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตั้งแต่วันที่ 8-15 สิงหาคม 2565 (เว้นวันหยุดราชการ) ภาคเช้าเวลา 08.30 น.-12.00 น. ภาคบ่ายเวลา 13.00 – 16.30 น.
2 กรณีสมัครทางไปรษณีย์ หรือบริษัทพัสดุเอกชน
ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สามารถดาวน์โหลดเอกสารการสมัครพร้อมรายละเอียดได้ที่ http://surat.nfe.go.th และยื่นใบสมัคร ทางไปรษณีย์หรือบริษัทพัสดุเอกชน ได้ตั้งแต่วันที่ 8 – 15 สิงหาคม 2565 (ทั้งนี้ วันที่ 15 สิงหาคม 2565 ได้ไม่เกินเวลา 16.30น.) โดยถือวันที่ไปรษณีย์หรือบริษัทพัสดุเอกชน ประทับตรารับเป็นวันส่งเอกสาร การรับสมัครสำหรับเลขประจำตัวสอบจะออกตามลำดับที่เจ้าหน้าที่ได้รับเอกสารสมัครแล้วเท่านั้น โดยจ่าหน้าซอง ดังนี้ เรียน ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ใบสมัครพนักงานราชการทั่วไป) เลขที่ 26/21 หมู่ที่ 4 ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี รหัสไปรษณีย์ 84000 ทั้งนี้ จะถือวันที่ ที่ทำการไปรษณีย์หรือบริษัทพัสดุเอกชนต้นทางประทับตรารับฝาก เป็นวันรับสมัครและเอกสารที่ที่ทำการไปรษณีย์หรือบริษัทพัสดุเอกชนต้นทางประทับตรารับฝากก่อน วันที่ 8 สิงหาคม 2565 และหลังวันที่ 15 สิงหาคม 2565 สำนักงาน กศน.จังหวัดสุราษฎร์ธานีจะไม่รับการพิจารณา
**หมายเหตุ ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ด้วยตนเองจะต้องแต่งกายด้วยชุดสุภาพตามสากลนิยม มิฉะนั้นอาจไม่ได้รับการพิจารณาในการสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ดังกล่าว