โรงพยาบาลศรีธัญญา ขยายเวลารับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 10 อัตรา

รายละเอียด ประกาศกรมสุขภาพจิต เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งเภสัชกร นักวิชาการคอมพิวเตอร์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี และพนักงานช่วยเหลือคนไข้ โรงพยาบาลศรีธัญญา (ไม่ผ่าน ก.พ.)

 1. ตำแหน่งเภสัชกร จำนวน 1 อัตรา
  ค่าตอบแทน/เดือน 22,750 บาท
  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ หลักสูตร 6 ปี และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขาเภสัชกรรมชั้นหนึ่งหรือได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมจากสภาเภสัชกรรม
 2. ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 อัตรา
  ค่าตอบแทน/เดือน 19,500 บาท
  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางคอมพิวเตอร์
 3. ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
  ค่าตอบแทน/เดือน 13,800 บาท
  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงทุกสาขาวิชา
 4. ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ (ปฏิบัติงานที่กลุ่มภารกิจการพยาบาล) จำนวน 4 อัตรา
  ค่าตอบแทน/เดือน 10,430 บาท
  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย
 5. ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ (ปฏิบัติงานที่กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู) จำนวน 2 อัตรา
  ค่าตอบแทนเดือน 10,430 บาท
  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย

วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 3 อาคารนายแพทย์หลวงวิเชียรแพทยาคม โรงพยาบาลศรีธัญญา 47 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 พฤษภาคม 2565 ในวันและเวลา ราชการ (เวลา 08.30 – 12.00 น. และเวลา 13.00 – 16.00 น.)