ศูนย์บริการการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รับสมัครพนักงาน 2 อัตรา

ผู้สนใจสมัคร สามารถดาวน์โหลดใบสมัครตาม qr code ในประกาศรับสมัคร
การสมัคร : นำส่งใบสมัคร และหลักฐานการสมัคร ไปยัง e-mail: taddaw@sut.ac.th
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม 044-223026, 044-223014