โรงพยาบาลน่าน รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 4 ตำแหน่ง 15 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2565 ถึงวันที่ 6 พฤษภาคม 2565 ได้โดยวิธีใดวิธีหนึ่งดังนี้

  1. ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล อาคารสิริเวชรักษ์ ชั้น 4 ในวันและเวลาราชการ
  2. พิมพ์แบบฟอร์มใบสมัครจาก http://www.nanhospital.go.th กรอกข้อมูลให้ถูกต้องเรียบร้อยครบถ้วน พร้อมแนบหลักฐานการสมัคร โดยจะต้องจัดส่งมาทางไปรษณีย์ไทยเท่านั้น
  3. สมัครออนไลน์ โดยสแกน QR Code แนบท้ายประกาศนี้ หลังจากนั้นพิมพ์แบบฟอร์มใบสมัครจาก http://www.nanhospital.go.th กรอกข้อมูลให้ถูกต้องเรียบร้อยครบถ้วน พร้อมแนบหลักฐานการสมัคร โดยจะต้องจัดส่งมาทางไปรษณีย์ไทยเท่านั้น หมายเหตุ 1. ผู้ที่สมัครงานตาม ข้อ 2 และข้อ 3 จะต้องส่งเอกสารล่วงหน้าก่อนวันปิดรับสมัคร 3 วันทำการ หากได้รับเอกสารหลังจากวันปิดรับสมัคร ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการคัดเลือก ครั้งนี้เป็นโมฆะสำหรับผู้นั้น และเมื่อเอกสารถูกจัดส่งเรียบร้อยแล้วให้ผู้สมัครติดตามสถานะการจัดส่งเอกสารสมัครงาน เมื่อปลายทางรับเอกสารแล้ว กรุณาติดต่อกลับหมายเลข 0 5471 9000 ต่อ 1409 กลุ่มงาน ทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลน่าน (ในวันและเวลาราชการ) เพื่อตรวจสอบผลการสมัครทุกครั้ง
  4. ที่อยู่ในการจัดส่ง กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล (สมัครงานตำแหน่ง ระบุชื่อตำแหน่ง.) เลขที่ 1 ถนนวรวิชัย ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 55000