มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย 2 อัตรา

 1. วิธีการสมัคร
  1.1 สมัครด้วยตนเองหรือมอบอำนาจให้บุคคลอื่นสมัครแทน โดยมีหนังสือมอบอำนาจ ณ งานการเจ้าหน้าที่ สำนักงานโรงพยาบาล ชั้น 4 อาคารโรงพยาบาลสุทธาเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เขตพื้นที่ในเมือง) หรือ งานประสานงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ชั้น 14 สำนักงาน คณะกรรมการการอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร
  1.2 สมัครทางไปรษณีย์ หรือสมัครทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านทาง http://www.pd.msu.ac.th
  โดยมหาวิทยาลัยจะถือวันชำระเงินค่าสมัครเป็นวันสมัคร ทั้งนี้ให้ส่งเอกสารประกอบการสมัคร และค่าสมัครมาพร้อม ค่าสมัครส่งเป็นธนาณัติหรือตั๋วแลกเงิน ในนาม นางสาวเพลินพิศ ปักษา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000 โทรศัพท์ 043-021021 ต่อ 47809 สั่งจ่ายเฉพาะ ปณ. โนนศรีสวัสดิ์ 44001 (เท่านั้น)
  ทั้งนี้ ผู้สมัครจะต้องโทรศัพท์แจ้งให้คณะแพทยศาสตร์ (นางสาวเพลินพิศ ปักษา) ทราบ และหากเอกสารส่งถึงคณะแพทยศาสตร์ หลังปิดรับสมัคร โดยที่ทางคณะฯ ไม่ได้รับแจ้งจากผู้สมัคร คณะฯจะถือว่าผู้นั้นไม่ได้สมัคร
 2. ระยะเวลาการรับสมัครและประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 27 พฤษภาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบแข่งขัน มหาวิทยาลัยจะประกาศให้ทราบภายหลังที่ http://www.pd.msu.ac.th กองการเจ้าหน้าที่, กองประชาสัมพันธ์, งานประสานงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ชั้น 14 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร และคณะแพทยศาสตร์
 3. หมายเหตุ ลำดับเลขประจำตัวสอบแต่ละรายให้เรียงตามวันที่ชำระเงินค่าสมัครเป็นหลัก หากชำระเงินในวันเดียวกันให้เรียงผู้สมัครด้วยตนเองตามลำดับขึ้นก่อน ตามด้วยผู้สมัครทางไปรษณีย์หรือสมัครทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามเวลาที่เอกสารสมัครส่งมาถึงมหาวิทยาลัยมหาสารคาม