สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา

วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร ผู้สนใจสมัครได้ 2 ช่องทาง ดังนี้
ช่องทางที่ 1
*ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงาน ทรัพยากรบุคคล ชั้น 2 (ห้องเบอร์ 16) อาคารอำนวยการและผู้ป่วยนอก สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ เลขที่ 196 หมู่ 10 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180 ตั้งแต่วันที่ 11 – 27 กรกฎาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ ภาคเช้าตั้งแต่เวลา 8.30 – 12.00 น. และภาคบ่าย ตั้งแต่เวลา 13.00 – qb.mo น.
ช่องทางที่ 2
*ผู้ประสงค์จะสมัครทางไปรษณีย์ โดย Download แบบฟอร์มใบสมัครตามปรากฏแนบท้ายประกาศนี้ และส่งเอกสารพร้อมหลักฐานการสมัคร ประกอบด้วย
1) ใบสมัครสำหรับพนักงานราชการทั่วไปที่กรอกรายละเอียดศรบถ้วนแล้ว
2) เอกสารและหลักฐานการสมัคร (ตามข้อ 3.2)
3) บัตรประจำตัวผู้สอบที่กรอกรายละเอียดครบถ้วนทั้ง 2 ด้าน (ไม่ต้องกรอกเลขประจำตัว)
4) แบบคำร้องขอสมัครพนักงานราชการ
5) ใบตรวจสอบเอกสาร โดยส่งทางไปรษณีย์ ถึงกลุ่มงานทรัพยากรบุคคล สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ เลขที่ 196 หมู่ 10 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180 ตั้งแต่วันที่ 11-27 กรกฎาคม 2565 โดยจะถือวันที่ที่ ทำการไปรษณีย์ต้นทางประทับตราการจัดส่งเอกสารสมัครเป็นหลัก (ประทับตราตั้งแต่วันที่ 11 – 27 กรกฎาคม 2565) ทั้งนี้ เพื่อป้องกันจดหมายสูญหายหรือส่งไม่ถึงผู้รับปลายทาง สถาบันพัฒนาการเด็ก ราชนครินทร์ ขอรับเอกสารของผู้สมัครผ่านไปรณีย์ (บริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด) ทั่วประเทศ เท่านั้น