สำนักงานคุมประพฤติเชียงใหม่ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา

วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบขอและยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารด้วยตนเอง ณ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
หมายเลขโทรศัพท์ 0 5311 2090 – 1 ต่อ 102
ตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม 2565 ถึงวันที่ 11 สิงหาคม 2565 ในวันเวลาราชการ ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 นาฬิกา
ทั้งนี้ ผู้สมัครสอบจะต้องกรอกในใบสมัครสอบและเอกสารการสมัครสอบด้วยลายมือ ของตนเองให้ถูกต้องและครบถ้วน มิฉะนั้น สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ อาจไม่รับสมัครสอบ