คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครนักจัดการงานทั่วไป 2 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
*ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือก ให้พิมพ์ใบสมัครพร้อมแนบเอกสารหลักฐานการสมัคร เป็นไฟล์ (PDF) เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาเบื้องต้น และจัดส่งได้ที่ E-mail : pr.dent@cmu.ac.th
*ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน 2565 เวลา 16.30 น.
*สามารถ Download แบบฟอร์มใบสมัครงาน ได้ที่ QR Code ท้ายประกาศ หรือ website http://www.dent.cmu.ac.th