เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง รับสมัครพนักงานจ้างทั่วไป 5 อัตรา

เชียงใหม่

วันเวลาและสถานที่รับสมัคร
กำหนดการจำหน่ายใบสมัครและรับสมัครระหว่างวันที่ 23 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2565 ตั้งแต่เวลา 08.30 น – 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) ณ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่