โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 3 อัตรา

วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัคร เข้าไปกรอกข้อมูลการสมัคร และส่งเอกสารประกอบการสมัคร พร้อมทั้งหลักฐาน การโอนเงินได้ทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ https://www.sunpasit.go.th/ หัวข้อ “รับสมัครงาน” ตั้งแต่วันที่ 1 – 8 มิถุนายน 2565 ในวันและเวลาราชการ