เทศบาลตำบลขามใหญ่ รับสมัครพนักงานจ้าง 15 อัตรา

วันเวลาและสถานที่รับสมัครฯ ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเองต่อ
เจ้าหน้าที่รับสมัครพร้อมด้วยหลักฐาน ซึ่งผู้สมัครคัดเลือกได้รับรองสำเนาถูกต้องและ ลงลายมือชื่อกำกับไว้ในเอกสารทุกฉบับ ในระหว่างวันที่ 2-15 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ในวันและเวลาราชการ (08.30 – 16.30 น.) ณ กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเทศบาลตำบลขามใหญ่ (สมัครได้ 1 ตำแหน่งเท่านั้น)
สอบถามรายละเอียดได้ที่สำนักงานเทศบาลตำบลขามใหญ่ โทรศัพท์หมายเลข 0-45475-5051 ถึง 2 ต่อ 103