โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี รับสมัครลูกจ้างรายคาบ 2 อัตรา

ส่งใบสมัครพร้อมแนบหลักฐานทางไปรษณีย์ไทยด่วนพิเศษ (EMS) เท่านั้น ไปยังงานทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี 405 ถ.คลังอาวุธ ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม – 5 สิงหาคม 2565 วงเล็บมุมซองสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ หรือตำแหน่ง เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ และจะถือวันที่ที่ทำการไปรษณีย์ต้นทางประทับตรารับจดหมายของผู้สมัคร เอกสารที่ส่งภายหลังปิดรับสมัครหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน จะไม่ได้รับการพิจารณา ไม่ว่ากรณีใดๆ
สอบถามได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0-4531-9672 ในวันและเวลาราชการ