สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎร์ธานี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานคุมประพฤติ 2 อัตรา

วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบขอและยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารด้วยตนเอง ณ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่อยู่ อาคารศาลแขวงสุราษฎร์ธานี ชั้น 1 ถนนสุราษฎร์ นาสาร ตำบลขุนทะเล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
โทร 0-7735-5371, 0-7735-5372 และสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย ที่อยู่ อาคารบูรณาการกระทรวงยุติธรรม เลขที่ 95/30 หมู่ที่ 5 ตำบลมะเร็ต อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม 2565 ถึง 17 สิงหาคม 2565 ในวัน เวลาราชการ ระหว่างเวลา 08.30 นาฬิกา ถึงเวลา 16.30 นาฬิกา
ทั้งนี้ ผู้สมัครสอบจะต้องกรอกในใบสมัครสอบและเอกสารการสมัครสอบด้วย ลายมือของตนเองให้ถูกต้องและครบถ้วน มิฉะนั้น สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎร์ธานี อาจไม่รับสมัครสอบ