สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 16 อัตรา

รายละเอียด ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (ไม่ผ่าน ก.พ.)

 1. ตำแหน่ง แพทย์แผนไทย 2 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท
  คุณวุฒิการศึกษาที่ใช้ในการสมัคร
  ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย หรือ สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ และได้รับใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทย ประเภทเวชกรรมไทย หรือสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์
 2. ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท
  คุณวุฒิการศึกษาที่ใช้ในการสมัคร
  ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม/อนามัยชุมชน/อนามัยสิ่งแวดล้อม
 3. ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท
  คุณวุฒิการศึกษาที่ใช้ในการสมัคร
  ได้รับปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา
 4. ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ 2 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท
  คุณวุฒิการศึกษาที่ใช้ในการสมัคร
  ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
 5. ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท
  คุณวุฒิการศึกษาที่ใช้ในการสมัคร
  ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
 6. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ 2 อัตรา เงินเดือน 11,500 บาท
  คุณวุฒิการศึกษาที่ใช้ในการสมัคร
  ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในทุกสาขาวิชา
 7. ตำแหน่ง พนักงานธุรการ 1 อัตรา เงินเดือน 9,400 บาท
  คุณวุฒิการศึกษาที่ใช้ในการสมัคร
  ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในทุกสาขาวิชา
 8. ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา เงินเดือน 8,690 บาท
  คุณวุฒิการศึกษาที่ใช้ในการสมัคร
  ได้รับวุฒิมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ต้องมีประสบการณ์เกี่ยวกับการขับรถยนต์มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี และมีใบอนุญาตขับรถ ชนิดรถยนต์ส่วนบุคคล หรือรถยนต์สาธารณะ ตามที่กฎหมายกำหนด
 9. ตำแหน่ง พนักงานช่วยการพยาบาล 1 อัตรา เงินเดือน 8,690 บาท
  คุณวุฒิการศึกษาที่ใช้ในการสมัคร
  ได้รับวุฒิมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
 10. ตำแหน่ง พนักงานประจำห้องยา 1 อัตรา เงินเดือน 8,690 บาท
  คุณวุฒิการศึกษาที่ใช้ในการสมัคร
  ได้รับวุฒิมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
 11. ตำแหน่ง พนักงานเปล 2 อัตรา เงินเดือน 8,690 บาท
  คุณวุฒิการศึกษาที่ใช้ในการสมัคร
  มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่
  ได้รับวุฒิมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
 12. ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1 อัตรา เงินเดือน 8,690 บาท
  คุณวุฒิการศึกษาที่ใช้ในการสมัคร
  ได้รับวุฒิมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
 13. ตำแหน่ง พนักงานบริการ 1 อัตรา เงินเดือน 8,690 บาท
  คุณวุฒิการศึกษาที่ใช้ในการสมัคร
  ได้รับวุฒิมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 9 กันยายน 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ตามขั้นตอน ที่เว็บไซต์ https://stpho.thaijobjob.com https://stpho.thaijobjob.com/