โรงพยาบาลท่าฉาง รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 9 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบ
กำหนดรับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 1 – 12 กรกฎาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) ณ กลุ่มงานบริหารทั่วไป อาคารผู้ป่วยนอก ชั้น 2 โรงพยาบาลท่าฉาง อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี โทร 077389-111 ต่อ 1206