ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี รับสมัครลูกจ้างทุนหมุนเวียน 4 ตำแหน่ง 7 อัตรา

ผู้ประสงค์เข้ารับการสอบคัดเลือก สามารถกรอกแบบฟอร์มใบสมัครรายละเอียด ตามเอกสารหมายเลข 2 หรือขอรับแบบฟอร์มใบสมัครได้ที่ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี โดยต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี ตั้งแต่วันที่ 18 – 22 กรกฎาคม 2565 ภายในวันและเวลาราชการ (ภาคเช้าเวลา 08.30 – 12.00 น. และภาคบ่าย 13.00 – 16.30 น.)
ผู้สมัครสอบคัดเลือกต้องเสียค่าธรรมเนียมการสอบ จำนวน 300 บาท เมื่อสมัครแล้ว ค่าธรรมเนียมการสอบจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ผู้สมัครสอบสามารถสมัครได้เพียงตำแหน่งเดียวเท่านั้น