สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย 4 อัตรา

สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน

1 ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 19,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

 1. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าวุฒิปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบสารสนเทศ
 2. มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบสารสนเทศงานวิจัยเพื่อการบริหารจัดการฐานข้อมูลได้เป็นอย่างดี
 3. มีความรู้ความสามารถในการออกแบบ พัฒนา และจัดการหน้าเว็บไซต์ได้เป็นอย่างดี
 4. มีความรู้ความเข้าใจในภาษาต่างๆ เพื่อการพัฒนาระบบสารสนเทศได้เป็นอย่างดี
 5. มีความรู้ความสามารถในระบบฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์ เพื่อการพัฒนาระบบสารสนเทศต่างๆได้ เป็นอย่างดี
 6. มีความรู้ความเข้าใจในอุปกรณ์สารสนเทศเพื่อใช้ในสำนักงานได้เป็นอย่างดี
 7. มีจิตบริการ มีความตั้งใจเพื่อการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง สามารถทำงานเป็นทีมได้ สามารถให้บริการอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศได้เป็นอย่างดี

2 ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา จำนวน 1 อัตรา อัตราเลขที่ 4258
อัตราเงินเดือน 19,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

 1. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าวุฒิปริญญาตรีทุกสาขา
 2. สามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ฟัง พูด อ่าน เขียนได้
 3. มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office สามารถสืบคืนข้อมูลจาก Internet ได้เป็นอย่างดี
 4. มีทักษะการในติดต่อสื่อสาร การนำเสนอและการถ่ายทอดความรู้
 5. มีทักษะในการสรุปรายงานผลงานวิจัยได้ดี
 6. มีทักษะและความรู้สื่อออนไลน์และสื่อดิจิทัลต่างๆ
 7. มีทักษะในการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ สร้างผลิตสื่อวิดีโอ
 8. มีทักษะในการประสานงาน สามารถทำงานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่นได้
 9. มีทัศนคติที่พร้อมเปิดรับการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และมีความคิดสร้างสรรค์
 10. ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา จำนวน 1 อัตรา อัตราเลขที่ 4259
  อัตราเงินเดือน 19,500 บาท
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
 11. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าวุฒิปริญญาตรีทุกสาขา
 12. สามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ฟัง พูด อ่าน เขียนได้
 13. มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office สามารถสืบคืนข้อมูลจากInternet ได้เป็นอย่างดี
 14. มีทักษะการในติดต่อสื่อสาร การนำเสนอและการถ่ายทอดความรู้
 15. มีทักษะในการประสานงาน สามารถทำงานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่นได้
 16. มีทัศนคติที่พร้อมเปิดรับการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และมีความคิดสร้างสรรค์
 17. ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา จำนวน 1 อัตรา อัตราเลขที่ 4260
  อัตราเงินเดือน 19,500 บาท
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
 18. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าวุฒิปริญญาตรีทุกสาขา
 19. มีความรู้ด้านงานมาตรฐานการวิจัย (งานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ การวิจัยในสัตว์ทดลองห้องปฏิบัติการวิจัย และมาตรฐานการวิจัยความปลอดภัยทางชีวภาพ)
 20. มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office สามารถสืบคืนข้อมูลจาก Internet ได้เป็นอย่างดี
 21. มีทักษะในการเจรจาและประสานงานกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี และสามารถทำงานเป็นทีมพร้อมช่วยเหลือเพื่อนร่วมงาน
 22. มีทักษะในการจัดฝึกอบรม พัฒนานักวิจัย
 23. มีทัศนคติที่พร้อมเปิดรับการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และมีความคิดสร้างสรรค์

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 7 กันยายน 2565 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.00 น. ในวันเวลาราชการ
โดยยื่นใบสมัครได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ สำนักวิจัยและพัฒนา ชั้น 11 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ฯ (LRC1) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา และดาวโหลดใบสมัครได้ทาง http://rdo.psu.ac.th