คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน 4 อัตรา

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน

 1. รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา ตำแหน่งเลขที่ 4219 (ด้านบริการการศึกษา) อัตราเงินเดือน 19,500 บาท
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
  1 วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา
  2 มีประสบการณ์ทำงานด้านงานหลักสูตรระดับปริญญาตรี อย่างน้อย 2 ปี โดยให้แนบหนังสือ รับรองการทำงาน
  ลิงค์สมัคร ==> https://resume.psu.ac.th/selectedposition.aspx?fIZPr46LoqmPL+J5Gn6kpfjR60l/Bjsy1NN1ZzlnSow=
  https://resume.psu.ac.th/selectedposition.aspx?fIZPr46LoqmPL+J5Gn6kpfjR60l/Bjsy1NN1ZzlnSow=

2.รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา ตำแหน่งเลขที่ 4220 (ด้านโสตทัศนศึกษา) อัตราเงินเดือน 19,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1 วุฒิปริญญาตรี ทางด้านเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์กำลัง เทคโนโลยีการศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา
2 มีประสบการณ์ทำงานด้านงานโสตทัศนศึกษา อย่างน้อย 2 ปี โดยให้แนบหนังสือรับรองการทำงาน
ลิงค์สมัคร ==> https://resume.psu.ac.th/selectedposition.aspx?fIZPr46LoqmPL+J5Gn6kpfjR60l/Bjsyt1ASsVmjs/E=
https://resume.psu.ac.th/selectedposition.aspx?fIZPr46LoqmPL+J5Gn6kpfjR60l/Bjsyt1ASsVmjs/E=

3.รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา ตำแหน่งเลขที่ 4221 (ด้านประกันคุณภาพการศึกษา) อัตราเงินเดือน 19,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1 วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา
2 มีประสบการณ์ทำงานด้านงานประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ EdPEx อย่างน้อย 3 ปี โดยให้แนบหนังสือรับรองการทำงาน
ลิงค์สมัคร ==> https://resume.psu.ac.th/selectedposition.aspx?fIZPr46LoqmPL+J5Gn6kpfjR60l/Bjsys8gyFGmC9So=
https://resume.psu.ac.th/selectedposition.aspx?fIZPr46LoqmPL+J5Gn6kpfjR60l/Bjsys8gyFGmC9So=

4.รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา ตำแหน่งเลขที่ 4222 (ด้านกิจการนักศึกษา) อัตราเงินเดือน 19,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1 วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา
2 มีประสบการณ์ทำงานด้านงานพัฒนานักศึกษา อย่างน้อย 3 ปี โดยให้แนบหนังสือรับรองการ ทำงาน
ลิงค์สมัคร ==> https://resume.psu.ac.th/selectedposition.aspx?fIZPr46LoqmPL+J5Gn6kpfjR60l/BjsyQ2mfkKUUrFI=
https://resume.psu.ac.th/selectedposition.aspx?fIZPr46LoqmPL+J5Gn6kpfjR60l/BjsyQ2mfkKUUrFI=

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 5 สิงหาคม 2565 ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้สมัครผ่านระบบสมัครงานออนไลน์ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เว็บไซต์ https://resume.psu.ac.th และปฏิบัติตามขั้นตอนการสมัครงานที่กำหนดไว้ในเว็บไซต์ดังกล่าว