เทศบาลนครสงขลา รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งครู 3 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้าพิจารณาคัดเลือกสามารถติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมเอกสารหลักฐานลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง และยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่สำนักการศึกษา เทศบาลนครสงขลา ตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2565 ในวันและเวลาราชการ