มหาวิทยาลัยนเรศวร รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 5 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบสามารถส่งใบสมัครทาง E-mail ได้ตั้งแต่วันที่ 6 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30 น. ถึงวันที่ 10 มิถุนายน 2565 ภายในเวลา 16.30 น. และส่งเอกสารการสมัครทาง E-mail ตามตำแหน่งที่ตนเองสมัคร ดังนี้
(1) ตำแหน่ง พนักงานธุรการ สังกัดกองการบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี ส่งไปยัง E-mail : work01@nu.ac.th
(2) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดกองส่งเสริมการบริการวิชาการ สำนักงานอธิการบดี ส่งไปยัง E-mail : work02anu.ac.th
(3) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดสถานวิจัยเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ คณะเภสัชศาสตร์ ส่งไปยัง E-mail : work03anu.ac.th
(4) ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ สังกัดสถานวิจัยเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ คณะเภสัชศาสตร์ ส่งไปยัง E-mail : work04anu.ac.th
(5) ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัดกองการบริหารงานบุคคล สำนักงาน อธิการบดี ส่งไปยัง E-mail : work05anu.ac.th หมายเหตุ ผู้สมัครสามารถยื่นใบสมัครได้เพียงตำแหน่งเดียวเท่านั้น ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียด ได้ที่ กองการบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยนเรศวร โทร.0-5596-1113