แขวงทางหลวงชนบทพัทลุง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 6 อัตรา

การรับสมัครคัดเลือก
ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือก จะต้องมายื่นใบสมัครคัดเลือกฯ ด้วยตนเอง ในระหว่างวันที่ 19 พฤษภาคม 2565 ถึงวันที่ 27 พฤษภาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ แขวงทางหลวงชนบทพัทลุง ส่วนอำนวยการ ชั้น 2 เลขที่ 173 หมู่ที่ 1 ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง โดยไม่ต้องเสีย ค่าธรรมเนียมการสมัครคัดเลือก