องค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง รับสมัครพนักงานจ้าง 17 อัตรา

กำหนดวัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
*ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถขอรับและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเองได้ที่ กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง
*ตั้งแต่วันที่ 21-30 มิถุนายน 2565 ในวันและเวลาราชการ (โปรดแต่งกายชุดสุภาพ)