สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปทุมธานี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา

วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบขอและยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารด้วยตนเอง ณ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปทุมธานี ถนนปทุมธานีเฉลิมพระเกียรติ ตำบลบางปรอก อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี
โทรศัพท์ 02 – 5813509
ตั้งแต่วันที่ 22 กรกฎาคม 2565 ถึงวันที่ 16 สิงหาคม 2565 ในวันเวลาราชการ ระหว่างเวลา 08.30 นาฬิกา ถึงเวลา 16.30 นาฬิกา (ไม่เสียค่าธรรมเนียม)
ทั้งนี้ ผู้สมัครสอบจะต้องกรอกในใบสมัครสอบและเอกสารการสมัครสอบ ด้วยลายมือของตนเองให้ถูกต้องและครบถ้วน มิฉะนั้น สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปทุมธานี อาจไม่รับ สมัครสอบ