วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 6 อัตรา

การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก สามารถยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเองที่งานบุคลากร วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา (ในวันและเวลาราชการเท่านั้น) หรือ ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานทางไปรษณีย์มายัง วิทยาลัย ชนาฏศิลปนครราชสีมา ตำบลโคกกรวด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30280 ตั้งแต่วันที่ 23 พฤษภาคม ถึงวันที่ 2 มิถุนายน 2565 โดยถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ (สามารถดาวน์โหลดใบสมัครทาง http://cdanr.bpi.ac.th) ผู้สมัครสอบสามารถสมัครสอบได้เพียงตำแหน่งเดียวเท่านั้น