เทศบาลเมืองไร่ขิง รับสมัครพนักงานจ้างทั่วไป 8 อัตรา

วันเวลาและสถานที่รับสมัคร
*ผู้ประสงค์ที่จะสมัครขอรับสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่ สำนักปลัดเทศบาล ชั้น 2 เทศบาลเมืองไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
*ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน – 23 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ในวันและเวลาราชการ
*ณ งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเทศบาลเมืองไร่ขิง