โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 4 อัตรา

*ผู้ประสงค์จะสมัคร ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ท้ายประกาศการรับสมัครและกรอก ข้อความในใบสมัครด้วยลายมือของตนเองให้ถูกต้องครบถ้วนพร้อมแนบหลักฐานให้ถูกต้องครบถ้วน ยื่นด้วยตนเองได้ที่ งานทรัพยากรบุคคล กลุ่มงานบริหารทั่วไป ภารกิจด้านอำนวยการ อาคารผู้ป่วยนอก ชั้น 5 โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี ในวันและเวลาราชการ (ภาคเช้า เวลา 08.30 – 12.00 น. และภาคบ่าย เวลา 13.00 – 16.30 น.) หรือสแกนไฟล์เอกสารใบสมัครส่งทาง Email : hrlbch64agmail.com (ไฟล์ PDF เท่านั้น)
*ตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน 2565 ถึงวันที่ 24 มิถุนายน 2565