โรงพยาบาลบ้านหมี่ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 8 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครให้ขอรับและยื่นใบสมัครได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 3 อาคารสิรินธร โรงพยาบาลบ้านหมี่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี ตั้งแต่วันที่ 2 – 12 กันยายน 2565 ในเวลาราชการ