โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 8 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึงวันที่ 9 สิงหาคม 2565
ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์พร้อมแนบไฟล์เอกสารตามข้อ (1) – (3) ในรูปแบบ PDF
ส่งไปที่ E-mail : hrd.jvkk@gmail.com ภายในวันที่ 9 สิงหาคม 2565 เวลา 24.00 นาฬิกา