โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 3 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 17 – 23 พฤษภาคม 2565
ผู้สนใจ สามารถส่งใบสมัครทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์พร้อมแนบไฟล์เอกสารตามข้อ (1) – (3) ในรูปแบบ PDF ส่งไปที่ E-mail : hrd.jvkk@gmail.com *โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์จะพิจารณาการรับสมัครจากวันที่ ส่งทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ E-mail : hrd.jvkk@gmail.com ภายในวันที่ 23 พฤษภาคม 2565 เวลา 24.00 นาฬิกา