วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ ที่ตั้ง เลขที่ 65 ถนนเทพา ตำบลเมืองเหนือ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
โดยสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 ถึง วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 (เว้นวันหยุดราชการ) ภาคเช้าตั้งแต่ 08.30 น. ถึงเวลา 12.00 น. และภาคบ่าย ตั้งแต่เวลา 13.00 น. ถึงเวลา 16.30 น.