โรงพยาบาลลำพูน รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 5 อัตรา

วันเวลาและสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถพิมพ์ใบสมัครได้ที่ http://www.lpnh.go.th (สมัครงาน) และยื่นพร้อมหลักฐานการสมัครงาน ได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 3 อาคาร 100 ปี สธ. โรงพยาบาลลำพูน ตั้งแต่วันที่ 12-20 พฤษภาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ