จังหวัดเชียงใหม่ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา

วิธีสมัคร
ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานจังหวัด เชียงใหม่ ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โทรศัพท์ 0 5311 2305 ระหว่างวันที่ 2 – 10 พฤษภาคม 2565 (ในวันและเวลาราชการ) ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัคร ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนด่วนพิเศษ (EMS) ส่งถึงกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50300 ระหว่างวันที่ 2 – 10 พฤษภาคม 2565 วงเล็บมุมซองว่า “ใบสมัครตำแหน่ง….” (ระบุตำแหน่งที่สมัคร) ทั้งนี้ จะถือวันที่ที่ทำการไปรษณีย์ต้นทางประทับตรารับฝากเป็น วันรับสมัคร และเอกสารที่ที่ทำการไปรษณีย์ต้นทางประทับตรา ฝากก่อนวันที่ 2 พฤษภาคม 2565 และหลังวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 จะไม่ได้รับการพิจารณา
ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์จังหวัดเชียงใหม่ (www.chiangmai.go.th) แบนเนอร์ : “รับสมัครสอบพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ และพนักงานวิชาการเงินและบัญชีสำนักงาน จังหวัดเชียงใหม่”