มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชุมพร รับสมัครพนักงานจ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน 3 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://www.tnsucpn.ac.th หัวข้อ “ข่าวประชาสัมพันธ์ และกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ ลงลายมือชื่อด้วยตนเอง และสแกนเอกสาร (สี) แนบไฟล์ ส่งมายัง e-mail : sirima_ae@hotmail.com ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันจันทร์ที่ 16 พฤษภาคม 2565 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานบุคคล กลุ่มบริหาร หมายเลขโทรศัพท์ 0 7764 2930 มือถือ 09 5036 9562 ในวันและเวลาราชการ