องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ รับสมัครพนักงานจ้าง 2 อัตรา

วิธีการสมัครและรับใบสมัครสอบคัดเลือก
การสมัครและรับใบสมัครสอบคัดเลือก การรับสมัครกำหนดให้ยื่นใบสมัครฯ พร้อมหลักฐานทางไปรษณีย์ ในระหว่างวันที่ 9 – 18 พฤษภาคม 2565 ตามขั้นตอนดังนี้

  1. ผู้สมัครสอบคัดเลือกฯ สามารถดาวน์โหลดเอกสารใบสมัครสอบคัดเลือกฯได้ที่ http://www.uttaradit-pao.go.th
  2. กรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจน
  3. ชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบคัดเลือกฯ โดยชำระเงินผ่านบัญชีธนาคาร ตามที่กำหนดและเก็บหลักฐานการชำระเงิน (Slip) ไว้เป็นหลักฐาน
  4. ผู้สมัครฯยื่นใบสมัครฯ พร้อมหลักฐานการชำระเงินค่าสมัครฯทางไปรษณีย์โดย จ่าหน้าซองถึง ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ ถนนประชานิมิต ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000 วงเล็บมุมซอง “สมัครสอบฯ” โดยจะถือวัน ประทับตราไปรษณีย์ต้นทางเป็นสำคัญ
    ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ โทรศัพท์ 055416890