โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล 3 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัคร ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ท้ายประกาศการรับสมัครและกรอกข้อความในใบสมัครด้วยลายมือของตนเองให้ถูกต้องครบถ้วนพร้อมแนบหลักฐานให้ถูกต้องครบถ้วน ยื่นด้วยตนเองได้ที่ งานทรัพยากรบุคคล กลุ่มงานบริหารทั่วไป ภารกิจด้านอำนวยการ อาคารผู้ป่วยนอก ชั้น 5 โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี ในวันและเวลาราชการ (ภาคเช้า เวลา 08.30 – 12.00 น. และภาคบ่าย เวลา 13.00 – 16.30 น.) หรือส่งใบสมัครทางไปรษณีย์แบบด่วนพิเศษ (แบบ EMS) ถึงงานทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี 11/1 ถนนพหลโยธิน ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 15000

ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 ถึงวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 โดยจะถือวันที่ทำการไปรษณีย์ต้นทาง ประทับตรารับเอกสารเป็นสำคัญ ภายในวันที่ 20 พฤษภาคม 2565