เทศบาลนครนครศรีธรรมราช รับสมัครพนักงานจ้าง 7 อัตรา

วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถขอรับใบสมัครได้ที่ กลุ่มงานบุคลากรทางการศึกษา กองการเจ้าหน้าที่ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช และยื่นใบสมัครด้วยตนเอง โดยกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนพร้อมเอกสารหลักฐานการสมัคร ซึ่งผู้สมัครได้รับรองสำเนาถูกต้องและลงลายมือชื่อกำกับไว้ ในเอกสารทุกฉบับ (แต่งกายชุดสุภาพ และประพฤติตนเป็นสุภาพชน ไม่สวมใส่กางเกงยีนส์ กางแกงขาสั้น เสื้อไม่มี แขน เสื้อยืด ร้องเท้าแตะ) ระหว่างวันที่ 9 – 19 พฤษภาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0 7534 2880 ต่อ 128