โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 8 อัตรา

วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล กลุ่มภารกิจอำนวยการ ชั้น 2 อาคารผู้ป่วยนอกและอำนวยการ โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ เลขที่ 61 ซอยเทศบาล 19 ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10270 ตั้งแต่วันที่ 3-12 พฤษภาคม 2565 ในวัน และเวลาราชการ
กรณีสมัครทางไปรษณีย์ ผู้ประสงค์รับสมัครสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ http://www.ycap.go.th หัวข้อ “ข่าว” (ประกาศรับสมัครงาน) โดยกรอกรายละเอียดในเอกสารใบสมัคร พร้อมแนบเอกสารหลักฐานให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อด้วยตนเอง และจัดส่งไปยัง กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลยุวประสาท ไวทโยปถัมภ์ เลขที่ 61 สุขุมวิทซอย 19 ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270 ระบุหน้าซองเอกสารว่า “ใบสมัครงาน” (พร้อมแนบเอกสารการชำระค่าธรรมเนียม)
ทั้งนี้ จะถือวันที่ที่ทำการไปรษณีย์ต้นทางประทับตรารับภายในวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 16.30 น. เป็นสำคัญ โดยใบสมัครที่ส่งหลัง 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 16.30 น. จะไม่ได้รับการพิจารณา