ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 3 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรร สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://www.hpcl.anamai.moph.go.th “หัวข้อรับสมัครงาน” และส่งใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการสมัครมาทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ที่อีเมล hr.hpc01@gmail.com (ในรูปแบบไฟล์ PDF) หรือสมัครด้วยตนเองได้ที่งานบริหารงานบุคคล ชั้น 2 อาคารอำนวยการ ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 9-18 พฤษภาคม 2565 ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานบริหารงานบุคคลฯ กลุ่มอำนวยการ ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ โทร. 0 5327 2740 ต่อ 652, 663 ในวันและเวลาราชการ