โรงพยาบาลตรัง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง 2 ตำแหน่ง 3 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก สามารถดูรายละเอียดการรับสมัครและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ http://www.tranghos.go.th หัวข้อ “ข่าวประชาสัมพันธ์” ตั้งแต่วันที่ 3 – 10 พฤษภาคม 2565
ขั้นตอนการสมัคร
1) ดาวน์โหลดใบสมัคร
2) กรอกข้อมูลในใบสมัคร พร้อมติดรูปถ่ายให้เรียบร้อย
3) ชำระค่าสมัครสอบ (ตามข้อ 4.2 )
4) ส่งหลักฐานและเอกสารที่ใช้ในการสมัคร (ตามข้อ 4.3 ) และหลักฐานการชำระค่าสมัครสอบที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล อาคารอำนวยการชั้น 2 โรงพยาบาลตรัง ในวันและเวลาราชการ ทั้งนี้ ไม่อนุญาตให้มากรอกเอกสารหน้ากลุ่มงานทรัพยากรบุคคล เพื่อลดความแออัดและป้องกัน การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019