ท่าอากาศยานแม่สอด รับสมัครลูกจ้างทุนหมุนเวียน 5 อัตรา

*ผู้ประสงค์เข้ารับการสอบคัดเลือก สามารถกรอกแบบฟอร์มใบสมัคร ตามแนบท้ายประกาศนี้ หรือขอรับแบบฟอร์มใบสมัครได้ที่ท่าอากาศยานแม่สอด โดยต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ ท่าอากาศยานแม่สอด
*ตั้งแต่วันที่ 4-8 กรกฎาคม 2565 ภายในวันและเวลาราชการ (เวลา 08.30-12.00 น. และ 13.00-16.30 น
*ผู้สมัครสอบคัดเลือกต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน 300 บาท ณ วันที่สมัคร เมื่อสมัครแล้ว ค่าธรรมเนียมการสอบจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ
(รายละเอียดเพิ่มเติม สามารถอ่านได้จากไฟล์เอกสารการรับสมัครที่แนบมาพร้อมนี้)