เทศบาลเมืองท่าข้าม รับสมัครพนักงานจ้าง 2 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมหลักฐาน ตั้งแต่วันที่ 4-16 สิงหาคม 2565
ณ งานการ เจ้าหน้าที่ ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล (ชั้น 2) สำนักงานเทศบาลเมืองท่าข้าม ในวัน เวลาราชการ