โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 10 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
*ผู้ประสงค์จะสมัครดาวน์โหลดใบสมัครที่เว็บไซต์ http://www.suratcancer.go.th และกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งสแกนเอกสารใบสมัครและเอกสารหลักฐานต่างๆ เพื่อส่งใบสมัครผ่านทางอีเมล์ hr.suratcancer@gmail.com
*ตั้งแต่วันที่ 24-30 มิถุนายน 2565 และส่งเอกสารฉบับจริงทาง ไปรษณีย์ ได้ที่งานทรัพยากรบุคคล กลุ่มงานบริหารทั่วไป ภารกิจด้านอำนวยการ โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี เลขที่ 431 หมู่ที่ 5 ถนนสุราษฎร์-นาสาร ตำบลขุนทะเล อำเภอเมือง จังหวัด สุราษฎร์ธานี 84100