การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) รับสมัครสอบคัดเลือกจากบุคคลภายนอกเข้าปฏิบัติงาน 214 อัตรา

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกจากบุคคลภายนอก เพื่อเข้าปฏิบัติงานกับ กฟภ. ประจําปี 2565
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) เป็นรัฐวิสาหกิจด้านสาธารณูปโภคสาขาพลังงาน สังกัดกระทรวงมหาดไทย ก่อตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติการ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกจากบุคคลภายนอกเพื่อเข้าปฏิบัติงาน กับ กฟภ. โดยมีอัตรารับสมัครในเขตพื้นที่การปฏิบัติงานสํานักงานใหญ่ จํานวน 31 อัตรา และส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ จํานวน 183 อัตรา รวมจํานวน 214 อัตรา ***ผู้สมัครสามารถเลือกสมัครสอบคัดเลือกได้เพียงตําแหน่งและเขตพื้นที่การปฏิบัติงานเดียวเท่านั้น โดยมีรายละเอียด ดังนี้

**เขตพื้นที่การปฏิบัติงาน
1) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สํานักงานใหญ่ ปฏิบัติงานที่กรุงเทพมหานคร (จํานวน 31 อัตรา)
2) เขตพื้นที่การปฏิบัติงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคเหนือ) จังหวัดเชียงใหม่ ปฏิบัติงานที่จังหวัดเชียงใหม่, เชียงราย, พะเยา และแม่ฮ่องสอน (จํานวน 13 อัตรา)
3) เขตพื้นที่การปฏิบัติงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคเหนือ) จังหวัดพิษณุโลก ปฏิบัติงานที่ จังหวัดพิษณุโลก, กําแพงเพชร, ตาก และแพร่ (จํานวน 6 อัตรา)
4) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคเหนือ) จังหวัดลพบุรี ปฏิบัติงานที่จังหวัดลพบุรี และเพชรบูรณ์ (จํานวน 11 อัตรา)
5) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุดรธานี ปฏิบัติงานที่จังหวัด อุดรธานี, ขอนแก่น, นครพนม, บึงกาฬ และสกลนคร (จํานวน 11 อัตรา)
6) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุบลราชธานี ปฏิบัติงานที่ จังหวัดอุบลราชธานี,และศรีสะเกษ (จํานวน 3 อัตรา)
7) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดนครราชสีมา ปฏิบัติงานที่ จังหวัดนครราชสีมา, ชัยภูมิ และบุรีรัมย์ (จํานวน 13 อัตรา)
8) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคกลาง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปฏิบัติงานที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ปราจีนบุรี, สระแก้ว และสระบุรี (จํานวน 32 อัตรา)
9) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคกลาง) จังหวัดชลบุรี ปฏิบัติงานที่จังหวัดชลบุรี, จันทบุรี,ฉะเชิงเทรา และระยอง (จํานวน 46 อัตรา)
10) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคกลาง) จังหวัดนครปฐม ปฏิบัติงานที่จังหวัดนครปฐม, กาญจนบุรี และสมุทรสาคร (จํานวน 19 อัตรา)
11) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคใต้) จังหวัดเพชรบุรี ปฏิบัติงานที่จังหวัดเพชรบุรี, ชุมพร, ประจวบคีรีขันธ์, ระนอง และราชบุรี (จํานวน 11 อัตรา)
12) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคใต้) จังหวัดนครศรีธรรมราช ปฏิบัติงานที่จังหวัดนครศรีธรรมราช, กระบี่, พังงา และสุราษฎร์ธานี (จํานวน 12 อัตรา)
13) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคใต้) จังหวัดยะลา ปฏิบัติงานที่จังหวัดปัตตานี สงขลา และนราธิวาส (จํานวน 6 อัตรา)

**วิธีการรับสมัคร
1 ผู้สนใจต้องศึกษาและทําความเข้าใจรายละเอียดของประกาศฉบับนี้โดยละเอียดก่อนสมัคร พร้อมทั้ง ปฏิบัติตามขั้นตอน และตรวจสอบความถูกต้องก่อนยืนยันการสมัครทางระบบรับสมัครออนไลน์ หากยืนยันแล้ว กฟภ. ขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้แก้ไข หรือทําการสมัครใหม่โดยเด็ดขาดไม่ว่ากรณี ใดๆ ทั้งสิ้น
2 ผู้สนใจสามารถสมัครสอบคัดเลือกได้เพียงตําแหน่งและเขตพื้นที่การปฏิบัติงานเดียวเท่านั้น โดยสามารถสมัครสอบทางระบบรับสมัครออนไลน์ พร้อมอัปโหลดเอกสารประกอบการสมัครต่างๆ ตามรูปแบบที่ กฟภ. กําหนด ที่เว็บไซต์ http://job.pea.co.th หัวข้อ “การรับสมัครสอบคัดเลือกจากบุคคลภายนอกเพื่อเข้าปฏิบัติงานกับ กฟภ. ประจําปี 2565”
ภายในวันที่ 4 – 11 กรกฎาคม 2565 (ตลอด 24 ชั่วโมง) ไม่เว้นวันหยุดราชการ (ยกเว้นวันที่ 4 กรกฎาคม 2565 ระบบจะเปิดรับสมัครออนไลน์เวลา 15.00 น. และวันที่ 11 กรกฎาคม 2565 ระบบจะปิดรับสมัคร ออนไลน์ เวลา 16.30 น.)