มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 20 อัตรา

สมัครสอบผ่านทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 15 กันยายน 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการที่เว็บไซต์ https://resume.psu.ac.th โดยปฏิบัติตามขั้นตอนการสมัครงานที่ กำหนดสอบถามเพิ่มเติมที่ เบอร์โทรศัพท์ 0 7727 8802-3
สมัครด้วยตนเองยื่นใบสมัครได้ที่ บริหารงานบุคคล งานบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ อาคารสำนักงาน วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี (ชั้น 1) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ในวันและเวลาราชการ 08.30 – 16.30 น.