ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคใต้ รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 6 อัตรา

รายละเอียด รับสมัครงานพนักงานจ้างเหมาบริการ ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคใต้ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร
1) ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 3 อัตรา
อัตราค่าจ้างเดือนละ : 12,000 บาท
คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
ผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดา และมีใบอนุญาตขับรถยนต์ที่กรมขนส่งทางบกเป็นผู้ออกให้ เป็นผู้ขับรถ สำหรับขับรถบรรทุกที่มีน้ำหนักรถ และน้ำหนักบรรทุกรวมกันไม่เกินสามพันห้าร้อยกิโลกรัม หรือสำหรับขับรถโดยสารที่ใช้ขนส่งผู้โดยสารไม่เกิน 20 คน หากมีใบอนุญาตขับรถยนต์ ประเภทที่ 3 จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
คุณสมบัติทั่วไปของพนักงานขับรถยนต์
1 สำเร็จการศึกษา ไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้
2 เพศชาย อายุไม่ต่ำกว่า 25 ปีบริบูรณ์
3 มีความประพฤติเรียบร้อย พร้อมทั้งมีบุคลิกสุภาพและมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี สุขภาพแข็งแรงเหมาะสม กับตำแหน่งงานที่รับผิดชอบ ไม่เป็นโรคต้องห้าม หรือเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน หรือโรคที่สังคมรังเกียจ โดยมีใบรับรองแพทย์
4 พ้นพันธะทางทหาร
5 ไม่เคยต้องโทษทางคดีอาญาถึงจำคุก เว้นแต่คดีกระทำโดยประมาทหรือในความผิดลหุโทษ
6 ไม่เป็นผู้เสพ หรือติดยาเสพติดใด ๆ
7 รู้จักเส้นทางในเขตกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และต่างจังหวัดในเส้นทางหลักเป็นอย่างดี
8 มีความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติจราจรทางบก กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์และการขนส่ง เป็นอย่างดีและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
9 มีความรู้พื้นฐานด้านเครื่องยนต์ ขับรถยนต์เกียร์ธรรมดา และรถยนต์เกียร์อัตโนมัติได้ สามารถแก้ไขเหตุการณ์เฉพาะหน้าได้ในกรณีรถยนต์เกิดขัดข้อง
10 ตรวจสอบระบบต่าง ๆ ของรถยนต์ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานได้อย่างปลอดภัย และทำความสะอาดรถยนต์ทั้งภายในและภายนอกอย่างสม่ำเสมอ
11 สามารถปฏิบัติงานได้ในวันหยุดราชการ และนอกเวลาราชการได้ทุกกรณี

2) ตำแหน่งที่รับสมัคร : พนักงานขับรถยนต์ (รถยนต์และรถยนต์บรรทุก) จำนวน 2 อัตรา
อัตราค่าจ้างเดือนละ : 15,000 บาท
คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
ผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดา และมีใบอนุญาตขับรถยนต์ที่กรมขนส่งทางบกเป็นผู้ออกให้ เป็นผู้ขับรถ สำหรับขับรถบรรทุกที่มีน้ำหนักรถ และน้ำหนักบรรทุกรวมกันเกินสามพันห้าร้อยกิโลกรัม หรือสำหรับขับรถโดยสารที่ใช้ขนส่งผู้โดยสารเกิน 20 คน (ชนิดที่ 2) หรือใบอนุญาตเป็นผู้ขับสำหรับขับรถ ซึ่งโดยสภาพใช้สำหรับลากจูงรถอื่นหรือล้อเลื่อนที่บรรทุกสิ่งใดๆบนล้อเลื่อนนั้น (ชนิดที่ 3)
คุณสมบัติทั่วไปของพนักงานขับรถยนต์
1 สำเร็จการศึกษา ไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้
2 เพศชาย อายุไม่ต่ำกว่า 25 ปีบริบูรณ์
3 มีความประพฤติเรียบร้อย พร้อมทั้งมีบุคลิกสุภาพและมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี สุขภาพแข็งแรงเหมาะสม กับตำแหน่งงานที่รับผิดชอบ ไม่เป็นโรคต้องห้ามหรือเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานหรือโรคที่สังคมรังเกียจ โดยมีใบรับรองแพทย์
4 พ้นพันธะทางทหาร
5 ไม่เคยต้องโทษทางคดีอาญาถึงจำคุก เว้นแต่คดีกระทำโดยประมาทหรือในความผิดลหุโทษ
6 ไม่เป็นผู้เสพ หรือติดยาเสพติดใด ๆ
7 รู้จักเส้นทางในเขตกรุงเทพมหานคร ปริมณฑลและต่างจังหวัดในเส้นทางหลักเป็นอย่างดี
8 มีความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติจราจรทางบก กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์และการขนส่ง เป็นอย่างดีและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
9 มีความรู้พื้นฐานด้านเครื่องยนต์ ขับรถยนต์เกียร์ธรรมดา และรถยนต์เกียร์อัตโนมัติได้ สามารถแก้ไขเหตุการณ์เฉพาะหน้าได้ในกรณีรถยนต์เกิดขัดข้อง
10 ตรวจสอบระบบต่าง ๆ ของรถยนต์ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานได้อย่างปลอดภัย และทำความสะอาดรถยนต์ทั้งภายในและภายนอกอย่างสม่ำเสมอ
11 สามารถปฏิบัติงานได้ในวันหยุดราชการ และนอกเวลาราชการได้ทุกกรณี

3) ตำแหน่ง พนักงานทำความสะอาด จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้างเดือนละ : 9,000 บาท
คุณสมบัติของผู้สมัคร
1 สำเร็จการศึกษา ไม่ต่ำกว่าระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6 หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้
2 เป็นผู้ที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์
3 ไม่เสพติดสิ่งเสพติด ของมึนเมา หรือวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตหรือประสาท ไม่ติดการพนัน
4 ไม่เป็นผู้ที่มีโรคติดต่อเรื้อรัง
5 ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
6 ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดทางอาญาเว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องให้ศีลธรรมอันดี จนเป็นที่รังเกียจของสังคม
7 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
8 ไม่เป็นผู้เคยลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกของรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
9 สามารถปฏิบัติงานได้ในวันหยุดราชการ และนอกเวลาราชการได้ทุกกรณี

สามารถยื่นเอกสารการสมัครได้ด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ หรือทางไปรษณีย์ โดยลงรับที่ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคใต้ ระหว่างวันที่ 1-7 กันยายน 2565 ในเวลาราชการ ณ ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคใต้ เลขที่ 100 หมู่ที่ 9 ตำบลมะลวน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84130 โทรศัพท์ 077-953-062 E-mail S_royalrain@hotmail.co.th และประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิสอบ ในวันที่ 8 กันยายน 2565 ทาง Facebook ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคใต้ และป้ายประชาสัมพันธ์