โรงพยาบาลรัตภูมิ ขยายรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา

วันรับสมัครและสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกฯ ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ที่กลุ่มงานบริหารทั่วไป ชั้น 2 โรงพยาบาลรัตภูมิ
ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 (ในวันและเวลาราชการ) ภาคเช้า เวลา 09.00 – 12.00 น. / ภาคบ่าย เวลา 13.00 – 16.00 น.
*** กรุณาแต่งกายสุภาพ